Hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Při vlastním použití hasících přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy od okraje požáru směrem do požáru. Dle typu a množství hasiva v hasicím přístroji je doba činnosti 6–60 sekund a dostřik 2–6 m.
Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno samočinně a to buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony.
Uvedení hasicího přístroje pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací kolík a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný provozní tlak.
Uvedení do činnosti hasicího přístroje s tlakovou patronou je trochu složitější. Po vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5–10 vteřin), než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje. Poté je hasicí přístroj připraven k hašení.
Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek hořící plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin a látek které do kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, hasicí přístroje s náplní CO2 (nazývané sněhový hasicí přístroj) a halonové.

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků

Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných kuchyňských zařízeních.

Abychom nemuseli složitě přemýšlet jaký druh a jak máme použít hasicího přístroje, na obalu je uveden návod a zároveň jsou znázorněny piktogramy s třídou požáru, pro který je vhodný hasicí přístroj.

POZOR!!!

Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení požáru zařízení pod elektrickým proudem.

Práškovým a sněhovým není vhodné hasit požáry sypkého materiálu a prachu – nebezpečí vzniku výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu.
Při hašení hasicím přístrojem s náplní CO2 nebezpečí vzniku popálenin chladem (omrzlin) –  při kontaktu s nechráněnou pokožkou.

 

 

Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů:

1. Stříkací trysku nasměřujte na požár.

2. Uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj.

3. Proveďte hasební zásah.

Na co si dát pozor a jak postupovat správně:

– pozor na směr větru
– proud hasiva nasměřujte vždy po směru větru
– směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy nestříkejte do plamenů a kouře
– hořlavé kapaliny, které vytékají haste směrem od místa vytékání směrem k hořící louži a zpět
– větší požáry zdolávejte vždy pomocí několika hasicích přístrojů
– hasicí přístroje nasazujte postupně nikoli současně
– při hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení
– zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a umístěny na určená místa
– zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů odbornou firmou (minimálně 1x ročně)

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:

„150“ hasiči
„112“ jednotné evropské číslo tísňového volání

 

pouz

Napsat komentář